Algemene Voorwaarden

1. De overeenkomst

U hebt een Overeenkomst Personal Training afgesloten met   HIIT Fit Explode. De aard van deze overeenkomst is dat u door  HIIT Fit Explode wordt bijgestaan voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. Op de overeenkomst Personal Training zijn de Algemene voorwaarden van HIIT Fit Explode van toepassing. De afgesloten Sessie overeenkomst is niet overdraagbaar of toewijsbaar aan anderen.

HIIT Fit Explode, statutair gevestigd Pieter Biggestraat 16 3257 AS Ooltgensplaat.  HIIT Fit Explode is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53211324. HIIT Fit Explode is gefundeerd op het CLUSK principe ( Coordinatie – Lenigheid – Uithoudingsvermogen – Snelheid – Kracht )

2. Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst Personal Training, heeft u de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Het recht op herroeping eindigt op het moment dat u gebruik hebt gemaakt van diensten van HIIT Fit Explode.

3. Duur en beëindiging

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 maand.
 • Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst Personal Training is mogelijk indien:
  • U een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor u niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden de overeengekomen Personal Training-sessies te volgen;
  • Het voor u als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om verdere Personal Training-sessies te volgen.
   Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het geld van resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald.
 • HIIT Fit Explode heeft het recht om het trainingsprogramma op elk ogenblik te beëindigen als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt. Het geld van de resterende sessies wordt in dit geval terugbetaald onder aftrek van de door HIIT Fit Explode aantoonbaar geleden schade.

4. Prijs en prijswijzigingen

 • De prijs voor de Personal Training-sessies wordt vooraf overeengekomen.
 • Eventuele prijsverhogingen worden door HIIT Fit Explode 4 weken voorafgaand aan deze verhoging bekend gemaakt.
 • Indien een prijsverhoging plaatsvindt dan heeft u het recht om de Overeenkomst Personal Training binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde geld van resterende sessies wordt terugbetaald.
 • De mogelijkheid tot ontbinding uit het vorige lid is niet van toepassing op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals BTW.

5. Betaling

 • De Personal Training sessies dienen per vooruitbetaling te worden voldaan, uiterlijk 10 dagen na factuurdatum. Facturen worden digitaal verstuurd.
 • Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. U wordt hier door HIIT Fit Explode schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 • Na het verstrijken van een nieuwe betalingsdatum is HIIT Fit Explode gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is HIIT Fit Explode bevoegd om u deelname aan Personal Training-sessies te weigeren.
 • Indien u zich niet aan uw betalingsverplichting voldoet, is HIIT Fit Explode bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

6. Verplichtingen van HIIT Fit Explode

 • HIIT Fit Explode staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst Personal Training.
 • HIIT Fit Explode staat ervoor in over de kennis te beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 • HIIT Fit Explode houdt zich aan de Wereld Anti-Doping Code.

7. Verplichtingen van de klant

 • U dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij HIIT Fit Explode. HIIT Fit Explode verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan, en zal hieromtrent geen enkele mededeling aan derden doen.
 • U dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn tijdens de Personal Training-sessies.
 • U dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, (bankrekeningnummer) en telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan HIIT Fit Explode door te geven.

8. Annuleringen of te laat komen

 • Personal Training-sessies kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden geannuleerd. Annuleringen worden door u persoonlijk gemeld bij HIIT Fit Explode. Voor gemiste afspraken ontvangt u geen terugbetaling. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Training-sessies bij te wonen zoals ze zijn gepland.
 • Personal Training-sessies beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten de schuld van HIIT Fit Explode om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd.

9. Aansprakelijkheid

 • HIIT Fit Explode is tegenover u aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst Personal Training. HIIT Fit Explode is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissingen van eigendommen.
 • HIIT Fit Explode zal zich voldoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van HIIT Fit Explode is beperkt tot het bedrag van 1.250.000,00 Euro waarvoor HIIT Fit Explode aanspraak kan maken op een uitkering van de ongevallen verzekering. U bent tegenover HIIT Fit Explode aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming en het niet nakomen van uw verplichtingen uit de Overeenkomst Personal Training en voor schade die voor rekening en risico van u komt.